SUOMEN RADIOLOGIYHDISTYS-SÄÄNNÖT

Voimassaolevat säännöt: 15.01.2021

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Radiologiyhdistys ry – Radiologföreningen i Finland rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista nimeä Radiological Society of Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaista lääketieteellisen radiologian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä ja soveltamista, ylläpitää hyvää yhteisymmärrystä alalla toimivien keskuudessa sekä valvoa heidän yhteisiä etujaan. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia ja julkaisemalla alanammattikirjallisuutta. Yhdistys voi myös järjestää jatko- ja täydennyskoulutusta, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja radiologian alalta ja myöntää apurahoja alan tutkijoille. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi kuulua sen tarkoitusta edistäviin yhteisöihin. Alueellinen kerho, erikoisaloihin liittyvä jaosto tai muu vastaava voidaan hyväksyä yhdistyksen rekisteröitymättömäksi alayhdistykseksi.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimiva laillistettu lääkäri, sairaalafyysikko tai muu vastaavassa tehtävässä lääketieteellisen radiologian alalla toimiva henkilö tai kaupallisen radiologian alaan liittyvän yrityksen johtavassa asemassa oleva henkilö, jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee. Edellä mainitut muodostavat kukin jäsenryhmän. Yhdistyksessä saa olla jäseniä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, enintään kolmasosa jäsenkunnasta.

Jäseneksi ottamisesta päättää hallitus. Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua yhdistyksen toimintaa lähellä oleva ansioitunut henkilö. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua huomattavasti yhdistyksen tarkoitusperiä edistänyt henkilö, mikäli yhdistyksen hallitukselle tehdään perusteltu kirjallinen ehdotus, jonka vähintään kymmenen yhdistyksen varsinaista jäsentä on allekirjoittanut. Hallituksen on esitettävä ehdotus ja oma lausuntonsa yhdistyksen kokouksessa. Jollei yhdistyksen kokous ole kutsumisesta yksimielinen, edellyttää hyväksyvä päätös, että kutsumisen puolesta on suljetuin lipuin tapahtuvassa äänestyksessä annettu vähintään 4/5 äänistä.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä yhdistyksen päätöksiä. Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Jäsen voidaan hallituksen esityksestä erottaa yhdistyksestä, jos hän toiminnallaan vaikeuttaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai vaarantaa yhdistyksen maineen. Erottamisasia ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa. Erottamiseen vaaditaan, että vähintään 2/3 annetuista äänistä on sitä kannattanut. Lisäksi hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena vuotena.

4§ Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erilainen 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla jäsenryhmillä. Jäsen voidaan hakemuksesta, milloin siihen katsotaan olevan aihetta, hallituksen päätöksellä vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta. Eläkkeelle siirryttyään taikka 65 vuotta täytettyään on jäsen vapaa jäsenmaksun suorittamisesta. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsen ja kirjeenvaihtajajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.

5 § Hallitus
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus. Hallitus päättää apurahojen ja alayhdistysten toiminta-avustusten jakamisesta ja kiinnittää huomiota kaikkeen, jolla on merkitystä yhdistyksen toiminnalle, ja milloin asiat vaativat, ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Hallitus suorittaa valmistelut yhdistyksen kokouksiin. Hallituksen toimintakausi on vuosikokouksesta seuraavaan.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri sekä kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään neljäksi peräkkäiseksi toimintakaudeksi.
Hallituksen muut kuusi jäsentä valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä eroaa joka vuosi kolme jäsentä. Erovuorossa olevaa jäsentä ei saa valita uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenäollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus voi harkintansa mukaan kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa tai yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Juoksevissa raha-asioissa on rahastonhoitaja oikeutettu yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

7§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on oltava kaksi tilintarkastajaa ja yksi tilintarkastajan varahenkilö, joista kahden tulee olla KHT-tilintarkastajia. Mikäli tilintarkastastuksen toteuttajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, tilintarkastajien lukumäärävaatimusta ei huomioida eikä varahenkilöä valita. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastukseen viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta vuosikokoukseensa kerran vuodessa toukokuussa sekä muihin kokouksiin niin usein kuin hallitus pitää tarpeellisena tai jos vähintään 10 jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan, mikäli ei yhdistyslaista muuta johdu, ottaa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, jos kokous vähintään 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä niin päättää.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kirjeenvaihtajajäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset toimitetaan avoäänestyksenä. Äänestys on kuitenkin toimitettava suljetuin lipuin, jos tällainen vaatimus on kokouksessa esitetty. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jolloin äänten jakautuessa tasan ratkaisee arpa.

Yhdistyksen perustamisen muistoksi pidetään sen vuosipäivänä syyskuun 23 päivää, jolloin mahdollisuuksien mukaan vietetään yhdistyksen vuosijuhlaa.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 2 viikkoa ennen kokousta Suomen Lääkäriliiton virallisessa aikakauslehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

10§ vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta,
 2. esitetään alayhdistysten kertomukset edelliseltä toimintavuodelta,
 3. esitetään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta,
 4. esitetään tilintarkastajien kertomus,
 5. vahvistetaan tilinpäätös,
 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
 7. valitaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja näille yksi varahenkilö,
 8. vahvistetaan taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle,
 9. määrätään seuraavana vuonna kannettavien jäsenmaksujen suuruus,
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri sekä hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle,
 11. valitaan pohjoismaisen yhdistyksen hallituksen jäsen sekä varajäsenehdokkaat ja
 12. valitaan muut mahdolliset virkailijat.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta taikka yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain siten, että kaksi peräkkäistä, vähintään kuukauden väliajoin pidettyä yhdistyksen kokousta on näin päättänyt. Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen on mainittava kokouskutsussa, joka on toimitettava vähintään kuukautta ennen ensimmäistä kokousta. Päätös on tehtävä vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen hallussa ja hoidossa olevat rahastot, jotka ovat kertyneet määrättyjä erikoistarkoituksia varten tai määrätyillä ehdoilla annettuina lahjoituksina, käytettävä ja hoidettava näistä rahastoista voimassa olevien sääntöjen ja lahjoituskirjoihin liittyvien määräysten mukaisesti. Yhdistyksen muut varat tulee käyttää lääketieteellisen radiologian edistämiseksi.

12§ Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia