SUOMEN RADIOLOGIYHDISTYS-SÄÄNNÖT

2007

Yhdistyksen nimi, tarkoitus ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Radiologiyhdistys – Radiologföreningen i Finland r.y. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaista lääketieteellisen radiologian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä ja soveltamista, ylläpitää hyvää yhteisymmärrystä alalla toimivien keskuudessa sekä valvoa heidän yhteisiä etujaan.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia ja julkaisemalla alan ammattikirjallisuutta. Yhdistys voi myös järjestää jatko- ja täydennyskoulutusta, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja radiologian alalta ja  myöntää apurahoja alan tutkijoille. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksessä voi olla alueellisia tai erikoisaloihin liittyviä rekisteröimättömiä osastoja tai kerhoja.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Jäsenet ja kunniajäsenet

2 §
Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa Suomessa toimiva laillistettu lääkäri, sairaalafyysikko tai muu vastaavassa tehtävässä lääketieteellisen radiologian alalla toimiva henkilö, jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee.
Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa myös kaupallisen  radiologiaan alaan  liittyvän yrityksen johtavassa asemassa oleva henkilö, jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee.
Yhdistyksessä saa olla jäseniä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, enintään kolmasosa jäsenkunnasta.
Jäseneksi ottamisesta päättää hallitus.
Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa jäseniksi hyväksytyt säilyttävät jäsenoikeutensa edelleen.

3 §
Yhdistyksen kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaa lähellä oleva ansioitunut henkilö. Kirjeenvaihtajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Päätöksen kirjeenvaihtajajäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

4 §
Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on tehokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta on tehtävä yhdistyksen hallitukselle perusteltu kirjallinen esitys, jonka vähintään kymmenen yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä on allekirjoittanut. Hallituksen on esitettävä ehdotus ja oma lausuntonsa yhdistyksen kokouksessa. Jollei yhdistyksen kokous ole kutsumisesta yksimielinen, edellyttää hyväksyvä päätös, että kutsumisen puolesta on suljetuin lipuin tapahtuvassa äänestyksessä annettu vähintään 4/5 äänistä.

5 §
Yhdistyksen jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä yhdistyksen päätöksiä.
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa.
Jäsen voidaan hallituksen esityksestä erottaa yhdistyksestä, jos hän toiminnallaan vaikeuttaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai vaarantaa yhdistyksen maineen. Erottamisasia ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa. Erottamiseen vaaditaan, että vähintään 2/3 annetuista äänistä on sitä kannattanut.
Lisäksi hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena vuotena.

6 §
Kunkin jäsenen, kunniapuheenjohtajaa, kunniajäsentä ja kirjeenvaihtajajäsentä lukuun ottamatta, on suoritettava yhdistykselle vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu. Jäsenmaksu voi olla erilainen 2 §:n 2 momentissa tarkoitetulla ja muulla jäsenellä. Jäsen voidaan hakemuksesta, milloin siihen katsotaan olevan aihetta, hallituksen päätöksellä vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta.
Eläkkeelle siirryttyään taikka 65 vuotta täytettyään on jäsen vapaa jäsenmaksun suorittamisesta.

Hallitus

7 §
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus. Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä. Hallitus käsittelee jäsenhakemukset ja tekee esitykset uusista jäsenistä yhdistyksen kokoukselle. Se päättää apurahojen jakamisesta ja kiinnittää huomiota kaikkeen, jolla on merkitystä yhdistyksen toiminnalle, ja milloin asiat vaativat, ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Hallitus suorittaa valmistelut yhdistyksen kokouksiin.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri sekä kuusi muuta jäsentä.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään neljäksi peräkkäiseksi toimintakaudeksi.
Hallituksen muut kuusi jäsentä valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä eroaa joka vuosi kolme jäsentä. Erovuorossa olevaa jäsentä ei saa valita uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on kokouksessa saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallitus voi harkintansa mukaan kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa tai yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin.

8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Juoksevissa raha-asioissa on rahastonhoitaja oikeutettu yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

Kokoukset

9 §
Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta vuosikokoukseensa kerran vuodessa sekä muihin kokouksiin niin usein kuin hallitus pitää tarpeellisena tai jos vähintään 10 jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Kutsu vuosikokoukseen ja yhdistyksen muihin kokouksiin tiedotetaan vähintään 2 viikkoa ennen kokousta Suomen Lääkäriliiton virallisessa aikakauslehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai kirjallisesti kullekin jäsenelle. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat. Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan, mikäli ei yhdistyslain 14 §:stä muuta johdu, ottaa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, jos kokous vähintään 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä niin päättää. Äänestykset toimitetaan avoäänestyksenä. Äänestys on kuitenkin toimitettava suljetuin lipuin, milloin sitä koskeva vaatimus on kokouksessa esitetty. Äänten jakautuessa tason, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jolloin äänten jakautuessa tasan ratkaisee arpa.
Yhdistyksen perustamisen muistoksi pidetään sen vuosipäivänä syyskuun 23 päivää, jolloin mahdollisuuksien mukaan vietetään yhdistyksen vuosijuhlaa.

10 §

Vuosikokouksessa

1. esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta,
2. esitetään osastojen ja kerhojen kertomukset edelliseltä toimintavuodelta,
3. esitetään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta,
4. esitetään tilintarkastajien kertomus,
5. vahvistetaan tilinpäätös,
6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
7. valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille varamiehet,
8. vahvistetaan taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle,
9. määrätään seuraavana vuonna kannettavien jäsenmaksujen suuruus,
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri sekä hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle,
11. valitaan pohjoismaisen yhdistyksen hallituksen jäsen sekä varajäsenehdokkaat,
12. valitaan muut mahdolliset virkailijat.

Toiminta ja tilivuosi

11 §
Yhdistyksen toimintavuosi käsittää ajan vuosikokouksesta seuraavaan. Tilivuotena on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta ja on tilintarkastajien palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
Sääntöjen muutos ja yhdistyksen lakkauttaminen

12 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta taikka yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain siten, että kaksi peräkkäistä, vähintään kuukauden väliajoin pidettyä yhdistyksen kokousta on näin päättänyt. Asia on saatettava vähintään kuukautta ennen ensimmäistä kokousta yhdistyksen jäsenten tietoon 9 §:n 1. momentissa mainitulla tavalla. Päätös on tehtävä vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

13 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen hallussa ja hoidossa olevat rahastot, jotka ovat kertyneet määrättyjä erikoistarkoituksia varten tai määrätyillä ehdoilla annettuina lahjoituksina, käytettävä ja hoidettava näistä rahastoista voimassa olevien sääntöjen ja lahjoituskirjoihin liittyvien määräysten mukaisesti. Yhdistyksen muut varat tulee käyttää lääketieteellisen radiologian edistämiseksi.