Fysiikan ja säteilysuojelun kurssi (RFS) radiologiaan erikoistuville lääkäreille – KURSSI TÄYNNÄ

12.6.2020 tiedote: Koronatilanteen takia kurssin osallistujien määrää on jouduttu rajaamaan. Kurssi on täynnä.

Itä- Suomen yliopisto ja Suomen radiologiyhdistys järjestävät ensisijaisesti radiologiaan erikoistuville lääkäreille radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssin 25.8. – 28.8.2020. Kurssi toivotaan suoritettavaksi radiologian erikoistumisen alkuvaiheessa. Kurssi koostuu fysiikan (laajuus 1,4 op) ja säteilysuojelun (laajuus 2,0 op) kokonaisuuksista. Kurssin kolme ensimmäistä päivää soveltuvat erinomaisesti myös kardiologiaan erikoistuville lääkäreille, hammaslääkäreille sekä erikoistuville fyysikoille säteilysuojelukoulutukseksi. Kurssi antaa perustiedot radiologiseen kuvantamiseen liittyvästä fysiikasta, tekniikasta ja säteilysuojelusta. Kurssi sisältää luento-opetuksen ja käytännön harjoitusten lisäksi kolme ennakkotehtävää ja tentin (kts. jäljempänä).

Kuulustelu

Kurssiin liittyy kuulustelu ja kaksi uusintakuulustelumahdollisuutta. Kuulustelut järjestetään yliopistosairaalakaupungeissa sähköisenä EXAM- tenttinä. Kuulustelu ei ole pakollinen, mutta vain em. kuulustelun suorittanut henkilö saa kelpoisuuden toimia säteilyturvallisuusvastaavana käyttöorganisaatiossa (säteilylaki 859/2018, osaamisala Terveydenhuollonröntgentoiminta) valmistuessaan erikoislääkäriksi. Radiologian erikoislääkärin pätevyys edellyttää sekä fysiikan että säteilysuojelun osuuden suorittamista hyväksytysti. Kurssilaisille annetaan todistus kurssin hyväksytystä suorittamisesta (sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018, 4§)).

Ilmoittautuminen ja kurssimaksu

Kurssin johtajana toimii prof. Petro Julkunen (puh. 044 7174118, Petro.Julkunen@uef.fi). Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostilla opetuskoordinaattori Anne-Mari Kulhomäki, Anne-Mari.Kulhomaki@uef.fi. (puh. 044 7113316). Ilmoittautumisaika päättyy 8.5.2020. Kurssin osallistumismaksu on 550 €, joka tulee suorittaa 16.6.2020 mennessä Suomen radiologiyhdistyksen tilille (Suomen Radiologiyhdistys Nordea IBAN FI72 2001 1800 3796 49, laskuun ehdottomasti viitteeksi ensin osallistujan nimi/RFS-kurssi). Kurssille voi osallistua myös ainoastaan fysiikan osuuteen (26.-28.8.2020) tai säteilysuojeluosuuteen (25.-27.8.2020), jolloin osallistumismaksu on 450€. Lisätietoja kurssiin liittyvistä yksityiskohdista antavat Petro Julkunen ja Taina Airola. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava erikoisala (radiologia, kardiologia, hammaslääketiede ym.) ja mahdolliset ruokarajoitteet.

Kurssin sisältö

Kurssiin kuuluu radiologisen fysiikan osio ja säteilysuojelun osio.  Radiologisen fysiikan osiossa käsitellään kattavasti kuvantamismenetelmiä: perinteinen röntgenkuvaus, läpivalaisu, angiografiat, tietokonetomografiat, hybridikuvausmenetelmät, magneettikuvaus, ultraäänikuvaus, sekä mittausmenetelmät. Säteilysuojelun osiossa käsitellään mm. säteilylainsäädäntöä, säteilyturvallisuuspoikkeamia, säteilybiologiaa, säteilyturvallisuuskulttuuria, säteilyn käytön optimointia sekä viestintää ja vuorovaikutusta potilaille sekä ammattiryhmien välillä.  Radiologisen fysiikan osuus on suunniteltu tukemaan säteilysuojelun kurssin asiasisältöä.

Kurssin asiasisältö:

•     Lainsäädäntöä

•     Käytännön säteilysuojelu ja säteilyturvallisuuspoikkeamat

•     Säteilyaltistus ja sen seuranta

•     Säteilymittarit, dosimetrit ja niiden käyttö

•     Säteilyfysiikka

•     Isotooppitutkimus

•     Röntgentutkimuslaitteet ja –menetelmät

•     Säteilybiologiaa ja potilasannosten riskit

•     Ultraäänitutkimus

•     Magneettitutkimus

Koulutuksen tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan koulutettava tuntee terveydenhuollon röntgentoiminnan kannalta keskeisten sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet, säteilyaltistuksen määritysmenetelmät, säteilysuojelun keskeiset periaatteet ja lainsäädännön sekä osaamisalan suojelu- ja turvajärjestelyt, on taidokas toteuttamaan ja valvomaan toimintaan liittyvät säteilyjärjestelyt sekä opastamaan henkilökuntaa säteilyn turvallisessa käytössä, menetelmien käyttöönotossa ja optimoinnissa, tunnistaa riskit toiminnassa ja varautuu säteilyturvallisuuspoikkeamiin sekä reagoi niihin, tunteen johtamisjärjestelmän, kykenee toimimaan yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, edistää toiminnallaan säteilyturvallisuutta, osaa varmistaa täydennyskoulutuksen ja laadunvarmistuksen toteutumisen. Lisäksi kurssin käynyt tuntee säteilylähteet terveydenhuollon röntgentoiminnassa, tuntee säteilytoimintaan liittyvät vaatimukset ja hallitsee työpaikkansa säteilyturvallisuusohjeet.

Ennakkotehtävät

Kurssiin kuuluu kolme ennakkotehtävää, joista radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun ennakkotehtävät kurssille osallistuja palauttaa 15.6.2020. Säteilylainsäädäntöön kurssilaisen on perehdyttävä itsenäisesti sekä suoritettava hyväksytysti tähän liittyvä Moodle-tentti 31.7.2020 mennessä. Ennakkotehtävät suoritusohjeineen lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.