TÄYNNÄ – Fysiikan ja säteilysuojelun kurssi (RFS) radiologiaan erikoistuville lääkäreille – 2021

place Itä-Suomen yliopisto

Kurssi täynnä!
Kurssiohjelma päivitetty 26.5.

Itä-Suomen yliopisto ja Suomen radiologiyhdistys järjestävät ensisijaisesti radiologiaan erikoistuville lääkäreille radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssin ke – la 25.8. – 28.8.2021. Kurssi toivotaan suoritettavaksi radiologian erikoistumisen alkuvaiheessa. Kurssi koostuu fysiikan (laajuus 1,4 op) ja säteilysuojelun (laajuus 2,0 op) kokonaisuuksista.

Kurssin kolme viimeistä päivää soveltuvat erinomaisesti myös muille röntgensäteilyä terveydenhuollossa käyttäville, esimerkiksi hammaslääkäreille sekä erikoistuville fyysikoille säteilysuojelukoulutukseksi. Suomen Kardiologinen Seura suosittelee kurssia kardiologiaan erikoistuville lääkäreille osana erikoistuvien koulutusta. Kardiologiaan erikoistuville lääkäreille suositellaan kurssin kolmea ensimmäistä päivää (ke-pe 25.-27.8.) Kurssi antaa perustiedot radiologiseen kuvantamiseen liittyvästä fysiikasta, tekniikasta ja säteilysuojelusta. Kurssisuorituksen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen. Kurssisuoritukseen kuuluu lisäksi pakollisena käytännön harjoitukset, kaksi ennakkotehtävää ja tentti. (kts. jäljempänä). Keskiviikon 25.8. opetukseen voi osallistua etäyhteydellä, mutta muina päivinä läsnäolo paikan päällä on pakollinen.

Kuulustelu

Kurssiin liittyy kuulustelu ja kaksi uusintakuulustelumahdollisuutta. Kuulustelut järjestetään yliopistosairaalakaupungeissa sähköisenä EXAM- tenttinä. Kuulustelu ei ole pakollinen, mutta vain em. kuulustelun suorittanut henkilö saa kelpoisuuden toimia säteilyturvallisuusvastaavana käyttöorganisaatiossa (säteilylaki 859/2018, osaamisala Terveydenhuollonröntgentoiminta) valmistuessaan erikoislääkäriksi. Radiologian erikoislääkärin pätevyys edellyttää sekä fysiikan että säteilysuojelun osuuden suorittamista hyväksytysti. Kurssilaisille annetaan todistus kurssin hyväksytystä suorittamisesta (sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018, 4§)).

Ilmoittautuminen ja kurssimaksu

Kurssin johtajana toimii professori Petro Julkunen (puh. 044 717 4118, Petro.Julkunen@uef.fi). Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostilla opetuskoordinaattori Anne-Mari Kulhomäki, Anne-Mari.Kulhomaki@uef.fi. (puh. 044 711 3316). Ilmoittautumisaika päättyy 16.5.2021. Kurssin osallistumismaksu on 550 €, joka tulee suorittaa 31.5.2021 mennessä Suomen radiologiyhdistyksen tilille (Suomen Radiologiyhdistys Nordea IBAN FI72 2001 1800 3796 49, laskuun ehdottomasti viitteeksi ensin osallistujan nimi/RFS-kurssi). Kurssille voi osallistua myös ainoastaan säteilysuojeluosuuteen (26.-28.8.2021) tai kardiologian osuuteen (25.-27.8.2021), jolloin osallistumismaksu on 450 €. Lisätietoja kurssiin liittyvistä yksityiskohdista antavat Petro Julkunen ja Anne-Mari Kulhomäki. Ilmoittautumisia otetaan vastaan ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli paikkoja joudutaan rajoittamaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava erikoisala (radiologia, kardiologia, hammaslääketiede ym.) ja mahdolliset ruokarajoitteet.

Kurssin sisältö

Kurssiin kuuluu radiologisen fysiikan osio ja säteilysuojelun osio. Radiologisen fysiikan osiossa käsitellään kattavasti kuvantamismenetelmiä: perinteinen röntgenkuvaus, läpivalaisu, angiografiat, tietokonetomografiat, hybridikuvausmenetelmät, magneettikuvaus, ultraäänikuvaus, sekä
mittausmenetelmät. Säteilysuojelun osiossa käsitellään mm. säteilylainsäädäntöä, säteilyturvallisuuspoikkeamia, säteilybiologiaa, säteilyturvallisuuskulttuuria, säteilyn käytön optimointia sekä viestintää ja vuorovaikutusta potilaille sekä ammattiryhmien välillä. Radiologisen fysiikan osuus on suunniteltu tukemaan säteilysuojelun kurssin asiasisältöä.

Kurssin asiasisältö:

  • Ultraäänitutkimus
  • Magneettitutkimus
  • Lainsäädäntöä
  • Käytännön säteilysuojelu ja säteilyturvallisuuspoikkeamat
  • Säteilyaltistus ja sen seuranta
  • Säteilymittarit, dosimetrit ja niiden käyttö
  • Säteilyfysiikka
  • Isotooppitutkimus
  • Röntgentutkimuslaitteet ja –menetelmät
  • Säteilybiologiaa ja potilasannosten riskit

Koulutuksen tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan koulutettava tuntee terveydenhuollon röntgentoiminnan kannalta keskeisten sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet, säteilyaltistuksen määritysmenetelmät, säteilysuojelun keskeiset periaatteet ja lainsäädännön sekä osaamisalan suojelu- ja turvajärjestelyt, on taidokas toteuttamaan ja valvomaan toimintaan liittyvät säteilyjärjestelyt sekä opastamaan henkilökuntaa säteilyn turvallisessa käytössä, menetelmien käyttöönotossa ja optimoinnissa, tunnistaa riskit toiminnassa ja varautuu säteilyturvallisuuspoikkeamiin sekä reagoi niihin, tunteen johtamisjärjestelmän, kykenee toimimaan yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, edistää toiminnallaan säteilyturvallisuutta, osaa varmistaa täydennyskoulutuksen ja laadunvarmistuksen toteutumisen. Lisäksi kurssin käynyt tuntee säteilylähteet terveydenhuollon röntgentoiminnassa, tuntee säteilytoimintaan liittyvät vaatimukset ja hallitsee työpaikkansa säteilyturvallisuusohjeet

Ennakkotehtävät

Kurssiin kuuluu kaksi ennakkotehtävää, joista radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun ennakkotehtävät kurssille osallistuja palauttaa 14.6.2021. Säteilylainsäädäntöön kurssilaisen on perehdyttävä itsenäisesti sekä suoritettava hyväksytysti tähän liittyvä Moodle-tentti 31.7.2021 mennessä. Ennakkotehtävät suoritusohjeineen lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.